Portfolio.

Portfolio.
اجرای مراسم ترحیم در بهشت زهرا
اجرای مراسم ترحیم در بهشت زهرا
مداحی با نی در مراسم ترحیم
مداحی با نی در مراسم ترحیم
گروه تواشیح
گروه تواشیح
اجاره سیستم صوت در مراسمات
اجاره سیستم صوت در مراسمات
اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی
اجرای مراسم ترحیم با گروه سنتی
مداحی با دف و نی
مداحی با دف و نی

Start a new project?