مداحی با نی
05 دسامبر

مداحی با نی

  مداحی با نی اجرای مراسم ترحیم مداحی با نی در مراسمات ترحیم بهتر است که مداحی همراه با ساز نی باشدچراکه هم حزن بیشتری به مراسم میدهد و مراسم را پر شورتر میکند.چه بهتر است که مراسم ترحیم با ساز نی شروع شود.اجرای مراسم ترحیم عرفانی با ساز نی از تصنیف های عرفانی خوانده […]