مداحی و نی نوازی در مراسم ترحیم از حساسیت بالایی برخوار است انتخاب مداح نقش بسیار مهمی در اجرای مراسم دارد مداح حرفه ای میتوانید در اجرای مراسم ختم و ترحیم بهترین شکل ممکن برنامه اجرا کند