مراسم خاکسپاری

مراسم خاکسپاری

مراسم خاکسپاری

 عملی‌ است که معمولاً توسط نزدیکان فرد مرده جهت برگزاری آخرین یادبود وی صورت می‌گیرد. این عمل معمولا در میان تمام انسان های دنیا رواج دارد . مراسم خاکسپاری یکی از آیین‌های کهن ایران و قدمتی بیش از ۳۰۰،۰۰۰ سال در بین انسان مدرن و هوشمند دارد.

در مراسم خاکسپاری، همه ما با درد و اندوه از از دست دادن کسی که دوستش داریم، روبرو می‌شویم. این یک لحظه سخت است که همه ما به همدیگر نیاز داریم تا قدر دوستمان را بدانیم و به خاطراتش احترام بگذاریم.

دوست من، شما اینجا نیستید تا به وداع بگویید، بلکه به یادگاری یادهایی که او برای شما گذاشته است، برای زندگی بهتر خود و دیگران بیشتر از پیش از آن استفاده کنید. ممکن است این زمان برای شما سخت باشد، اما هیچ وقت فراموش نکنید که او همیشه در قلب شما خواهد بود. با خاکسپاری عزیزتان، یک فصل از زندگی شما به پایان رسیده است، اما یک فصل دیگر با شخصیت و عشق جدیدی به دنیای شما خواهد آمد. با این حال، به یاد داشته باشید که هرگز نمی‌توان دوستی را که از دست دادید جایگزین کرد، اما می‌توانید خاطراتی که با او داشتید را به یادگار بیاورید. در این لحظات سخت، بیایید با هم به یاد عزیزتان باشیم، احساس درد و اندوه را با هم به اشتراک بگذاریم و با هم به سمت یک آینده بهتر حرکت کنیم

 

 

نکات بهداشتی جهت اجرای مراسم خاکسپاری

در شـرایط اپیدمـی، احتمـال آلـوده بـودن هـر فرد، حتی بـدون علامـت بـه ایـن بیمـاری وجـود دارد؛ اگـر چـه ممکن اسـت که متوفـی بـه‌علـت دیگری فوت شـده باشـد  این احتمال در کسـانی که سـابقه بسـتری در بیمارسـتان داشـته و یا در مراکز درمانی فوت شده‌اند، مـی توانـد بیشـتر باشـد. بنابرایـن احتمـال انتقال بیمـاری از هر فـرد فوت شـده مـی توانـد وجود داشـته باشـد و بایـد در برخـورد با جسـد متوفی، ایـن نکتـه در نظر گرفته شـود. از سـوی دیگـر، احتمـال انتقـال از افـراد حاضـر در تجمعـات وجود دارد و بایـد حتـی المقـدور از قـرار گرفتن در تجمعات مربوطـه و ایجاد تراکـم خـودداری کـرد. افـراد دارای سـابقه بیمـاری های زمینه ای قلبی عروقی، بانـوان باردار و افـراد داری فشـار خـون بـالا، سـکته قلبی، سـکته مغزی، بیمـاری های ریـوی، دیابـت و بیمـاری های کلیوی، افـرادی که داروهای سـرکوبگر سیسـتم ایمنـی مصرف مـی کنند بـه شـدت توصیـه مـی گردد از شـرکت در چنین مراسـمی خـودداری کنند حداقـل فاصلـه بیـن افـراد حاضر در مراسـم بـا یکدیگر بایـد در حد یک و نیم متـر در نظـر گرفته شـود. از لمـس کفـن و هـر گونـه تمـاس بـا تابـوت، برانـکارد و پارچـه و وسـایلی که روی جسـد قرار داشـته اسـت، ماننـد گل و ترمه خـودداری گردد.   برسـاند. پوشـش مقبره با لحد هر چه سـریعتر انجام شـود تـا زمـان تجمـع در محـل، جهـت عـزاداری بـه‌حـد اقـل ممکن برسـد از افتـادن بـر روی مـزار پـس از پـر کـردن مـزار بـا خاک و دسـت زدن بـه اشـیاء باقیمانـده اجتناب شـود.

 

با ما در اینستاگرام همراه باشید

گروه آوا و نوا

گروه آوا و نوا

امتیاز این مطلب
5/5

مطالب جذاب

Instagram WhatsApp WhatsApp
برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.