اجرای مراسم ترحیم با گروه تواشیح

گروه تواشی شامل افردا از ۲ نفر تا به تعداد ۴ نفردار که تعداد نفرات بستگی به صاحب مراسم دارد

کار گروه تواشی شامل همخوانی کردن در زمینه شعر مربوط به مرحوم یا مرحومه دار

شعرهای عجب رسمیه .گل پونه ها و شعر های از مولا علی رو که به صورت همخوانی اجرا میکنند

telegram  ۰۹۳۹۶۱۳۹۵۹۲

https://t.me/avainavairtarhim