تشریفات و برگزاری مراسم ختم
07 آوریل

تشریفات و برگزاری مراسم ختم

تشریفات و برگزاری مراسم ختم مهمترین مراسمی که پس از تدفین برگزار می شود مجلس ترحیم یا ختم است ; تشریفات و برگزاری مراسم ختم که در سومین روز درگذشت متوفی برگزار می گردد; تشریفات این مراسم در هر منطقه بنا به آداب و رسوم خاص آن منطقه صورت می گیرد اما در همه آنها یک […]