دف زن

دف زنی در مراسم ختم
گروه موسیقی تالار
گروه آوا و نوا

دف زنی در مراسم ختم

دف زنی در مراسم ختم  دف زنی در مراسم ترحیم باید بسیار حساس و حرفه ای نواخته شود زیرا ریتم هایی که دف مینوازد باید

ادامه مقاله »

پست های مرتبط

تبلیغات
بیشتر بخوانید
تبلیغات