مداحی با نی در بهشت زهرا
27 دسامبر

مداحی با نی در بهشت زهرا

مداحی با نی در بهشت زهرا در مراسمات بهشت زهرا یا تالار برای اجرای مراسم ختم و ترحیم بهترین روش هماهنگ کردن با مداح است. معمولا در قطعات فعال یعنی قطعاتی که قبرها خالی است بهترین کار این است که اصلا هیچ برنامه ای گرفته نشود چون بیشتر مراسمات معمولا در پنجشنبه و جمعه است […]