مداحی با نی و دف
06 آگوست

مداحی با نی و دف

مداحی با نی و دف مداحی به همرا سازهای نی و دف جلوه خاصی به مجالس می دهد مداحی با نی و دف به مراسمات سازمانی و ترحیم جلوه خاصی می دهد . همچنین می توان از مداحی با نی و دف در بهشت زهرا هم استفاده کرد. از گروه مداحی به همراه ساز  نی […]