09 ژانویه

درباره گروه آوا و نوا

درباره گروه آوا و نوا گروه آوا و نوا در فروردین ماه سال 1385 پس از بررسی های صورت گرفته کار خود را با هدف برگزاری تخصصی مراسم ترحیم عرفانی آغاز کرد سپس با شناختی که ما از افراد مجرب و کار پشته در این حرفه را داریم توانستیه ایم تا مشتریان ما با آسودگی […]