09 ژانویه

درباره گروه آوا و نوا

درباره گروه آوا و نوا گروه آوا و نوا در فروردین ماه سال 1385، پس از بررسی های صورت گرفته، کار خود را با هدف برگزاری تخصصی مراسم ختم عرفانی  آغاز کرد، سپس با شناختی که ما از افراد مجرب و کار پشته در این حرفه را داریم توانستیه ایم تا مشتریان ما با آسودگی […]